Sodobna registracija in evidenca delovnega èasa
KJER SE ČAS POKAŽE V LEPI LUČI
POMIK

SODOBNA REGISTRACIJA IN EVIDENCA DELOVNEGA ČASA

PORTIR je sistem za beleenje in evidenco delovnega ?asa. Sodoben, preprost, po meri.
Spremeni podobo ?asa. Res?

PREPRI?AJTE SE

Enostavna uporaba, zanesljivost delovanja, velika prilagodljivost potrebam in pravilom podjetja so odlike sistema PORTIR za registracijo prihodov/odhodov in evidenco delovnega ?asa.

Dostopnost do podatkov v evidenci delovnega ?asa je omogo?ena vsak trenutek in od koder koli.
Vsem ali samo pooblaš?enim osebam.

Tri monosti registracije:

Registracija prihodov in odhodov na terminalu

TERMINAL
Registracija prihodov in odhodov na spletni strani

SPLETNA STRAN
Registracija prihodov in odhodov s pametnim telefonom

PAMETNI TELEFON

Zaposlenim omogo?a PORTIR enostaven in prijazen na?in evidentiranja prihodov in odhodov s pametnim telefonom (?etudi ni omreja), z uporabo spletne aplikacije na katerem koli ra?unalniku ali na klasi?en na?in: s kartico, klju?kom, obeskom ali uporabo PIN kode na registrirnem terminalu. Lahko pa uporabljajo vse tri na?ine.

Podatki iz evidence delovnega ?asa so takoj na voljo programu za obra?un pla?. Brez pretipkavanja.
Hitro in enostavno.

Program za evidenco delovnega èasa na mobilnem telefonu

  PREDNOSTI ELEKTRONSKE REGISTRACIJE PRISOTNOSTI

Evidenco delovnega ?asa lahko vodite ro?no, v 'zvezku', a je monost napak velika, verjetnost pogostega raz?iš?evanja sporov tudi. Pretipkavanje podatkov v program za obra?un pla? draga izguba ?asa in nova verjetnost napak.

Kaj pridobite, ?e uvedete sodoben na?in registracije prihodov in odhodov z evidenco delovnega ?asa PORTIR ?

 

?as je dragocen. Verjetno tudi vam.

Zakaj bi vas nepotrebno in zamudno delo beleenja prisotnosti še dodatno obremenjevalo, ?e to lahko hitreje in bolje opravi evidenca delovnega ?asa PORTIR.

● Pooblaš?ene osebe v podjetju lahko vsak trenutek spremljajo prisotnost-odsotnost zaposlenih, slednji pa lahko pregledujejo le podatke svojih prihodov in odhodov, ?e jim to omogo?ate.

● Podatki v evidenci delovnega ?asa so dosegljivi s pomo?jo ra?unalniškega programa, preko spletne aplikacije ali celo mobilnega telefona.

● Vsak zaposleni prejme vstopno kodo in osebno geslo za vpogled podatkov, nadzornik sistema (ena ali ve? pooblaš?enih oseb) pa ima monost vnosa manjkajo?ih podatkov ali popravljanja napa?nih.

● Po zaklju?ku obra?unskega obdobja (obi?ajno konec meseca) dobijo zaposleni, ?e se tako odlo?ite, tudi pisno obvestilo o prisotnosti v minulem mesecu.

● Poro?ilo iz evidence delovnega ?asa vsebuje podatke ur redne prisotnosti, porabljenega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni itd. .

● Uporaba podatkov beleenja prihodov in odhodov za obra?un pla? je seveda logi?no nadaljevanje in dodaten prihranek delovnega ?asa.

● Evidenca delovnega ?asa PORTIR zagotavlja povezavo z ve?ino najpogosteje uporabljanih programov za obra?un pla?. Za ostale poskrbimo v dogovoru z vami.

Odlo?itev za nekaj neznanega je vedno teka.
A zagotavljamo vam, da ne boste kupili ma?ka v aklju.

Najprej zato, ker si bomo vzeli ?as in vam evidenco delovnega ?asa PORTIR ali e-PORTIR predstavili v ivo.

Potem zato, ker bomo odgovorili na vaša vprašanja – ?e ne bodo tudi za nas preteka.

In ne nazadnje zato, ker smo pripravljeni vrniti denar za nakup sistema PORTIR, ?e ga po enem mesecu uporabe ne boste ve? eleli uporabljati.

ELITE IZVEDETI VSE PODROBNOSTI?

PREBERITE VE?

Ponujamo vam izziv.

Preden se odlo?ite za nakup, lahko sistem brezpla?no preizkušate en mesec.

VAS ZANIMA ?


Morda pa elite dobiti le prvi vtis o programu ePortir ? Pogledati, kako se registrirajo prihodi in odhodi, videti evidentirane podatke zaposlenega, mese?na poro?ila ?

Ni? lajega. Vstop v program je kar tu:
VSTOPITE

PROLOG d.o.o., Logatec
Traška cesta 114
1370 Logatec


DŠ: SI24974315
01 759 02 70
01 759 02 72
01 759 02 73
01 759 02 82

info@prolog.si
Zakonska ureditev evidence dela
Brezpla?en preizkus
Garancija
Cenik

Pišite nam

PROLOG d.o.o., Logatec
Tržaška 114
1370 Logatec

Telefon:  01 759 02 70
E-pošta:  info@prolog.si


  01 759 02 70